വസ്തു ഈട് നൽകിയുള്ള വായ്പ

വസ്തു ഈട് നൽകിയുള്ള വായ്പ (LAP)

ഞങ്ങളുടെ LAP ലോണുകൾ വഴി വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വസ്തു പണമായി മാറ്റുക.

 • പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ച ഫ്രീഹോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള വായ്പ.
 • പരമാവധി കാലാവധി 15 വർഷം
 • ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക്.
 • NACH വഴി പ്രതിമാസം ലളിതമായ തിരിച്ചടവ്

 

1.വായ്പ കാലാവധി

പരമാവധി 30 വർഷം
*വായ്പ കാലാവദി വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനപ്പുറം നീട്ടാൻ കഴിയില്ല (ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 60 വയസ്സും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 70 വയസ്സും)

 

2. ലോൺ തുക

 • കുറഞ്ഞ വായ്പ തുക 10 ലക്ഷം രൂപ. പരമാവധി തുക 300 ലക്ഷം.

 

3. പലിശനിരക്കും നിരക്കുകളും

വേരിയബിൾ നിരക്ക്
നിങ്ങളുടെ വായ്പ പലിശ നിരക്ക് സിബിൽ സ്കോറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു (നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്)

മികച്ച നിരക്കിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

 

4. തിരിച്ചടവ് രീതി

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐകൾ ഇതിലൂടെ അടയ്ക്കാം:

 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സേവനം (ECS) / നാഷണൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് (NACH) വഴി.
 • നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം/സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ (PDCs) - വഴി. (ECS/NACH സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം)

 

5. ഇൻഷുറൻസ്

 • സൗജന്യ വസ്തു ഇൻഷുറൻസ്
 • സൗജന്യ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ്.
 • ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്- കൊട്ടക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വഴി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം വഴി) ലഭിക്കും.

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ:

വായ്പ തുക, വായ്പ കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഎംഐ, പ്രതിമാസ പലിശ, പ്രതിമാസ റഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഭവന വായ്പ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നൽകാനാണ് ഭവന വായ്പ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് യഥാർഥ കണക്കല്ല..

യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ:

ഭവന വായ്പയ്ക്കായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഏകദേശ തുക മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡായി ഭവന വായ്പ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

കെവൈസി രേഖകൾ

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും മേൽവിലാസ രേഖയും

 • പാൻ കാർഡ് (വായ്പാ യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നതിന് വരുമാനം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്)
 • പാസ്പോർട്ട്
 • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ആധാർ കാർഡ് (നിർബന്ധം)
 • താമസ രേഖ (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആവശ്യമാണ്)
 • ഉപഭോഗ ബിൽ: വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, വാട്ടർ ബിൽ തുടങ്ങിയവ.
 • റേഷൻ കാർഡ്
 • തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്
 • ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് / വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ പാസ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
 • സാധുവായ വാടക കരാർ
 • വരുമാന രേഖകൾ

വരുമാന രേഖകൾ

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾ

 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*
 • കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളുടെ പകർപ്പ് (ശമ്പള അക്കൗണ്ട്)
 • ഫോം 16 / ട്രേസുകൾ *ഓവർടൈം, ഇൻസെന്റീവ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകളിൽ ആവശ്യമാണ്

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ

 • പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: CA, ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ
 • വരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ്,
 • എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളോടും കൂടിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാധകമായ മറ്റു രേഖകൾ.
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട്, O/D അക്കൗണ്ട്)

ബിസിനസ്സ് ക്ലാസ്

 • വിവിധ ശ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ്.
 • കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളും ഉള്പ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, മറ്റു ബാധകമായ രേഖകൾ.
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു O/D അക്കൗണ്ട്)
 • ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സ്വത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ

 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് കത്ത്
 • വിൽപ്പന കരാർ
 • രജിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി രസീതും
 • സൂചിക- ii
 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി
 • സ്വന്തം സംഭാവന രസീത് (OCR)
 • കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും (നേരത്തെ GICHFL അംഗീകരിക്കാത്തതോ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ കേസുകൾക്ക് ബാധകം)
 • വികസന കരാർ
 • പങ്കാളിത്ത കരാർ
 • വില്പത്രം
 • ടൈറ്റിൽ സെച്ച് റിപ്പോർട്ട്
 • നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്

ശ്രദ്ധിക്കുക: KYC-യിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.