സംയോജിത വായ്പകൾ

സംയോജിത വായ്പകൾ

വീടിനായി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതും കെട്ടിടം പണിയുന്നതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സംയോജിത വായ്പയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭൂമി വാങ്ങാനും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം നിർമ്മിക്കാനും കഴിയും.

 • ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള വീട് നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള വായ്പ.
 • കാര്യക്ഷമമായ നിയമ സാങ്കേതിക പിന്തുണ.
 • ദീർഘകാലത്തോടെയുള്ള പരമാവധി കാലാവധി
 • നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി വിശാലമായ ശാഖകള്.

1. ലോൺ കാലാവധി

പരമാവധി 30 വർഷം
*ഇത് നിങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനപ്പുറം നീട്ടാൻ കഴിയില്ല. (ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 60 വർഷവും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 70 വർഷവും)

 

2. ലോൺ തുക

വസ്തുവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂല്യത്തിന്റെ 60% ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ വായ്പയും നിർമാണ ചെലവിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന തുകയും

3. പലിശനിരക്കും നിരക്കുകളും

വേരിയബിൾ നിരക്ക്
നിങ്ങളുടെ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് CIBIL സ്കോർ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു (നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്)

മികച്ച നിരക്കിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

 

4. തിരിച്ചടവ് രീതി

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐകൾ ഇതിലൂടെ അടയ്ക്കാം

 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സേവനം (ECS)/ നാഷണൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് (NACH)
 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സേവനം (ECS)/ നാഷണൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് (NACH)

 

5. ഇൻഷുറൻസ്

 • സൗജന്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്.
 • സൗജന്യ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ്.
 • ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് (ഐച്ഛികമായി ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയത്തിനെതിരെ) കൊട്ടക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വഴി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ:

വായ്പ തുക, വായ്പ കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഎംഐ, പ്രതിമാസ പലിശ, പ്രതിമാസ റഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഭവന വായ്പ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നൽകാനാണ് ഭവന വായ്പ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് യഥാർഥ കണക്കല്ല.

യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ:

ഭവന വായ്പയ്ക്കായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഏകദേശ തുക മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡായി ഭവന വായ്പ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കെവൈസി രേഖകൾ

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും മേൽവിലാസ രേഖയും

 • പാൻ കാർഡ് (വായ്പാ യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നതിന് വരുമാനം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്)
 • പാസ്പോർട്ട്
 • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ആധാർ കാർഡ് (നിർബന്ധം)

ആധാർ കാർഡ് (നിർബന്ധം)

 • ഉപഭോഗ ബിൽ: വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, വാട്ടർ ബിൽ തുടങ്ങിയവ.
 • റേഷൻ കാർഡ്
 • തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്
 • ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് / വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ പാസ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
 • സാധുവായ വാടക കരാർ

വരുമാന രേഖകൾ

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾ.

 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*
 • കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളുടെ പകർപ്പ് (ശമ്പള അക്കൗണ്ട്)*
 • ഫോം 16 / ട്രേസുകൾ *ഓവർടൈം, ഇൻസെന്റീവ് തുടങ്ങിയ വേരിയബിൾ ഘടകങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്.

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ.

 • പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: CA, ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ.
 • പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: CA, ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ.
 • എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളോടും കൂടിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാധകമായ മറ്റു രേഖകൾ
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട്, O/D അക്കൗണ്ട്)

ബിസിനസ്സ് ക്ലാസ്

 • വിവിധ ശ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ്.
 • കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളും ഉള്പ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, മറ്റു ബാധകമായ രേഖകൾ.
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു O/D അക്കൗണ്ട്)

വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ

 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് കത്ത്
 • വിൽപ്പന കരാർ
 • രജിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി രസീതും
 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള എൻഒസി / സൊസൈറ്റി
 • സ്വന്തം സംഭാവന രസീത് (OCR)
 • കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും (നേരത്തെ GICHFL അംഗീകരിക്കാത്തതോ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ കേസുകൾക്ക് ബാധകം)
 • വികസന കരാർ
 • ത്രികക്ഷി കരാർ
 • പങ്കാളിത്ത കരാർ
 • വില്പത്രം
 • ടൈറ്റിൽ സെർച്ച് റിപ്പോർട്ട്
 • NA ഓർഡർ
 • ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • പ്രോപ്പർട്ടി ചെയിൻ ലിങ്ക്ഡ് ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ
 • പ്ലാനിംഗ് അംഗീകാരങ്ങൾ

ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ഥിരീകരണ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ് (KYC-യിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു).