വാണിജ്യ വായ്പകൾ

വാണിജ്യ വായ്പകൾ

1.വായ്പാ കാലാവധി

കുറഞ്ഞത് 6 വർഷം
പരമാവധി 10 വർഷം
കാലാവധി പ്രായപരിധിക്ക് അപ്പുറം നീട്ടാൻ സാധിക്കില്ല (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 70 വയസ്സ്)

2.വായ്പാ തുക

കുറഞ്ഞത് 1,00,000 രൂപ
പരമാവധി 1,00,00,000 രൂപ

3.പലിശ നിരക്കും നിരക്കുകളും

ഫ്ളോട്ടിംഗ് നിരക്ക്
15% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു*
#അന്തിമ പലിശ നിരക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പ്രൊഫൈൽ, വായ്പ തുക, കാലാവധി, വസ്തു എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ(Link for tariff)

 

4. തിരിച്ചടവ് നടപടി.

 • നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പ ഇഎംഐ താഴെ പറയും വിധം അടയ്ക്കാം:

  • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സേവനം (ECS) / നാഷണൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് (NACH) വഴി.
  • പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ (PDCs) - നിങ്ങളുടെ ശമ്പള/സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചത്. (ECS/NACH സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം)

5. ഇൻഷുറൻസ്

 • സൗജന്യ വസ്തു ഇൻഷുറൻസ്
 • സൗജന്യ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ്
 • കൊട്ടക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ബിർള സൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വഴി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം വഴി) ലഭിക്കും.

ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ:

വായ്പ തുക, വായ്പ കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഎംഐ, പ്രതിമാസ പലിശ, പ്രതിമാസ റഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവ കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഭവന വായ്പ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ.

ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നൽകാനാണ് ഭവന വായ്പ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് യഥാഞഥ കണക്കല്ല.

യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ:

ഭവന വായ്പയ്ക്കായിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഏകദേശ തുക മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡായി ഭവന വായ്പ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 • കെവൈസി രേഖകൾ

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും മേൽവിലാസ രേഖയും

 • പാൻ കാർഡ് (വായ്പാ യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നതിന് വരുമാനം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്)
 • പാസ്പോർട്ട്
 • വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ആധാർ കാർഡ് (നിർബന്ധം)

താമസ രേഖ (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആവശ്യമാണ്)

 • ഉപഭോഗ ബിൽ: വൈദ്യുതി, ടെലിഫോൺ, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈൽ, വാട്ടർ ബിൽ തുടങ്ങിയവ.
 • റേഷൻ കാർഡ്
 • തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്
 • ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് / വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ പാസ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ്
 • സാധുവായ വാടക കരാർ
 • വരുമാന രേഖകൾ

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾ

 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകളോ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റോ*
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളുടെ പകർപ്പ് (ശമ്പള അക്കൗണ്ട്)

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ/ ബിസിനസുകാർ

 • പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: CA, ഡോക്ടർമാർ, CMA (ICWA) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി.
 • വരുമാനത്തിന്റെ കണക്കുകൾ അടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ്.
 • എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളോടും കൂടിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാധകമായ മറ്റു രേഖകൾ
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട്, O/D അക്കൗണ്ട്)
 • വിവിധ ശ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ പകർപ്പ്.
 • കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളുകളും ഉള്പ്പെട്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ പി/എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ പകർപ്പ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, മറ്റു ബാധകമായ രേഖകൾ.
 • VAT അല്ലെങ്കിൽ സേവന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു O/D അക്കൗണ്ട്)
 • ബിസിനസ് ലൈസൻസ്
 • വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ
 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് കത്ത്
 • വിൽപ്പന കരാർ
 • രജിസ്ട്രേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി രസീതും
 • സൂചിക- ii
 • ബിൽഡറിൽ നിന്നുള്ള എൻഒസി / സൊസൈറ്റി
 • സ്വന്തം സംഭാവന രസീത് (OCR)
 • കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും (നേരത്തെ GICHFL അംഗീകരിക്കാത്തതോ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ കേസുകൾക്ക് ബാധകം)
 • വികസന കരാർ
 • ത്രികക്ഷി കരാർ
 • പങ്കാളിത്ത കരാർ
 • വില്പത്രം
 • ടൈറ്റിൽ സെർച്ച് റിപ്പോർട്ട്
 • NA ഓർഡർ
 • ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • പ്രോപ്പർട്ടി ചെയിൻ ലിങ്ക്ഡ് ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ
 • പ്ലാനിംഗ് അംഗീകാരങ്ങൾ

ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ഥിരീകരണ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്

.