பட்டியல் விதிமுறைகளின் கீழ் குறிப்பிட்ட கால இணக்கம்