ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ
ಶ್ರೀ. ಎ.ವಿ.ಗಿರಿಜಾ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ W.E.F. ಮೇ 31, 2020
ಶ್ರೀ. V. ರಾಮಸಾಮಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ w.e.f 18, 2020 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಶ್ರೀ. ಕಮಲೇಶ್ ವಿಕಮ್ಸೆ w.e.f ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2020 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೋನಾ ಭಿಡೆ w.e.f ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2020 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ವರಿ w.e.f. ಮಾರ್ಚ್ 2, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀರಾ ಸಕ್ಸೇನಾ w.e.f. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ w.e.f. ಜೂನ್ 30, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ತಜಿಂದರ್ ಮುಖರ್ಜಿ w.e.f. ಜೂನ್ 30, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಛಾಜೆದ್ w.e.f. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ w.e.f. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2021ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಸಹಾಯ್ w.e.f. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2022 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಯ್ಯರ್ w.e.f ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2022 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ.ಶೋಭಾ ರೆಡ್ಡಿ w.e.f. ನವೆಂಬರ್ 14, 2022 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀ ಅಂಜನ್ ದೇ w.e.f. ಜನವರಿ 25, 2023 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಚಿತಾ ಗುಪ್ತಾ w.e.f. ಜನವರಿ 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ w.e.f. ಜನವರಿ 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
ಶ್ರೀ ದೇವೇಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ w.e.f. ಜನವರಿ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023