వ్యక్తిగత హౌసింగ్ రుణాలు -వడ్డీ రేటు – వడ్డీ రేటు 10.25% నుండి మొదలవుతుంది

తనఖా రుణాలు - వడ్డీ రేటు 13.25% నుండి మొదలవుతుంది

వాణిజ్య రుణాలు  - వడ్డీ రేటు 15% నుండి మొదలవుతుంది

ఫీజు మరియు ఇతర వివరాలకు దయచేసి టరీఫ్ షెడ్యూల్ చూడండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website