தனிப்பட்ட வீட்டு கடன்கள் – வட்டி விகிதம் 10.25% முதல் துவங்குகிறது

அடமான கடன் - வட்டி வீதம் 13.25% முதல் துவங்குகிறது

வர்த்தக கடன்  - வட்டி வீதம் 15% முதல் துவங்குகிறது

கட்டணம் மற்றும் பிற விவரங்களுக்கு கட்டண  அட்டவணையை பார்க்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website