प्रशुल्क वेळापत्रक रहिवाशी/अ-रहिवाशी भारतीयांसाठी लागू (1 डिसेंबर 2014 पासून लागू)

प्रकार कर्ज योजना आधार शुल्क
1. आवेदन अर्ज 1.गृहनिर्माण कर्ज
2.होम गार्ड कर्ज
3.नुतनीकरण कर्ज
4.गहाण कर्ज
5.व्यवसायीक कर्ज
मोफत
2. प्रक्रिया शुल्क 1.गृहनिर्माण कर्ज
2.होम गार्ड कर्ज
3.नुतनीकरण कर्ज
4.व्यवसायीक कर्ज
1 लाख ते 3 करोड रूपयांच्या कर्जासाठी 2500 रूपये अधीक सेवा कर
5. गहाण कर्ज 5 लाख ते 3 करोड रूपयांच्या कर्जासाठी 2500 रूपये अधीक सेवा कर.
3. प्रशासकीय शुल्क 1.गृहनिर्माण कर्ज
2.होम गार्ड कर्ज
3.नुतनीकरण कर्ज
4.व्यवसायीक कर्ज
1 लाख ते 1 करोड रूपयांच्या कर्जासाठी मंजुर कर्जाच्या 1.00% अधीक सेवा कर
5.गहाण कर्ज 5 लाख ते 1 करोड रूपयांच्या कर्जासाठी मंजुर कर्जाच्या 0.56%(एस.टी. सह).
4. हस्तांतरीत शुल्क(व्याजाच्या ठरावीक ते तरता दरापर्यंत) 1.गृहनिर्माण कर्ज हस्तांतरीत करण्याच्या दिनांकावर कर्जाची शिल्लक रक्कम मंजुर कर्जाच्या 1.00% अधीक सेवा कर
2.होम गार्ड कर्ज
3.नुतनीकरण कर्ज
4.गहाण कर्ज
5.व्यवसायीक कर्ज
उपलब्ध नाही
5. रुपांतरण शुल्के (अस्थायी (उच्च दर) पासून अस्थायी (कमी दर)) 1.गृहनिर्माण कर्ज हस्तांतरीत करण्याच्या दिनांकावर कर्जाची शिल्लकरक्कम शिल्लक कर्जाच्या 1 टक्का अधीक सेवा कर.
6. कर्जाचे पूर्व-देयक 1.गृहनिर्माण कर्ज तरता दर पूर्णपणे बीएलआर वर आधारीत शून्य
2.होम गार्ड कर्ज ठरावीक दर आधारे
1. कर्जधारकाने त्यांच्या स्त्रोतांमधील वर्जित केलेले कर्ज ( वेगवेगळ्या अर्थ संस्थाकडून घेतलेले कर्ज)
शून्य
3.नुतनीकरण कर्ज
2. इतर (घेतलेले) कर्ज शिल्लक रकमेच्या 2 %
7. खात्याचे विवरण
1.तात्पुरते आयटी प्रमाणपत्र
2.अंतीम आयटी प्रमाणपत्र
3.स्थिती अहवाल
1. गृहनिर्माण कर्ज a] चालू आर्थीक वर्षासाठी एकदा -मोफत
2. होम गार्ड कर्ज b] अनुक्रमे :
3. नुतनीकरण कर्ज चालू आर्थीक वर्ष 500 रूपये प्रती कागदपत्र अधीक सेवाकर पूर्वीच्या आर्थीक वर्षाचे/वर्षांचे
4. गहाण कर्ज
5. व्यवसायीक कर्ज पूर्वीच्या आर्थीक वर्षाचे/वर्षांचे 500 रूपयेगुणिलेवर्षअधीकसेवाकर.
4. कर्जमंजूरी प्रमाणपत्र 1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
3. नुतनीकरण कर्ज
4. गहाण कर्ज
5. व्यवसायीक कर्ज
कर्ज बंद झाल्यावर मोफत
8.कर्ज किंवा सुरक्षा कागदपत्र यांच्या प्रती 1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
3. नुतनीकरण कर्ज
4. गहाण कर्ज
5. व्यवसायीक कर्ज
2 रूपये प्रती पान अधीक सेवाकर.
9.अंतरिम देयकांसाठीच्या पार्श्व सुरक्षेची प्रक्रियी.
उदा. जीवन विमा, पोस्टल बचत उपकरणे, बँक ठेवी आणि यांप्रमाणे.
1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
3. नुतनीकरण कर्ज
4. गहाण कर्ज
5. व्यवसायीक कर्ज
500 रूपये अधीक सेवाकर
10.वसुली शुल्क 1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
3. नुतनीकरण कर्ज
4. गहाण कर्ज
चेक नाकारण्यासाठी 300 रूपये प्रती उपकरण अधीक सेवाकर.
5. व्यवसायीक कर्ज थकित रकमेच्या चेकसाठी लागू नाही
11. A] पुनर्प्राप्तीशुल्क
(कोर्टाच्या आंतरनिरसनाशिवाय)
मुलभूत हफ्ते
1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
a] 1-2 महिने रूपये.250/- प्रती हफ्ता
3. नुतनीकरण कर्ज b] 3-12 महिने 6%
4. गहाण कर्ज c] 13-24 महिने 10%
5. व्यवसायीक कर्ज d] 25 महिने आणि त्यापेक्षा जास्त 12%
B] पुनर्प्राप्तीशुल्क
(आर्थीक मालमत्तेच्या सुरक्षीकरण आणि पुनःबांधकाम आणि सुरक्षा अंमलबजावणी अधिनियम, 2002 अंतर्गत)
1. गृहनिर्माण कर्ज
2. होम गार्ड कर्ज
3. नुतनीकरण कर्ज
4. गहाण कर्ज
5. व्यवसायीक कर्ज
वास्तव खर्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website