तुमच्या आवेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, तुम्ही मागणी केलेली कर्ज रक्कम व परतफेड क्षमता यांच्या आधारे, तुम्हाला तुम्ही पात्र असलेली कर्ज रक्कम सांगीतली जाईल. त्यानंतर, अटी व शर्ती असलेले मंजूरी पत्र दिले जाईल. कर्ज रक्कम वाटप होण्यापूर्वी या नियम व अटी पूर्ण केल्या जातील.

ऑफर लेटर

हे ऑफर लेटर कर्ज रक्कम, व्याजदर, अवधि, परतफेडीचा प्रकार आणि इतर माहिती आणि विशेष स्थिती नमूद करेल.

पुढे, स्वीकार पत्र तुम्ही आमच्याकडून दिलेल्या नमून्यामध्ये मंजूर पत्रामधील अटी व शर्तींप्रमाणे कागदपत्रांसह द्यायला हवे. या टप्प्यापर्यंत ही केवळ तुमच्या कर्जाची वित्तीय मान्यता असते. तुम्ही सुविधा मान्य केल्यानंतर आणि गहाण ठेवलेली मालमत्ता कायदेशीर मान्य व स्पष्ट असल्यास कर्ज वाटप केले जाईल.

कायदेशीर कागदपत्र जमा करणे

तुम्ही सुविधांचा स्वीकार केल्यानंतर, तुम्हाला मालमत्ता कागदपत्रांची मूळ प्रत जमा हस्तांतरीत करावी लागेल जेणेकरून ती कर्ज पूर्ण पणे फेडले जाईपर्यंत आमची सह-सुरक्षा म्हणुन राहू शकेल.

 

करारावर स्वाक्षरी

या करारावर प्रक्रियेनूसार स्वाक्षरी करावी लागते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website