जी.सी.आय. हाऊसिंग फायनांस लि.

नोंदणीकृत कार्यालय: 6 वा माळा, रॉयल इंशुरंस बिल्डिंग, 14, जमशेदजी टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020.

30 सप्टेंबर रोजी समाप्त, लेखा परिक्षण न केलेले तिमाही / सहामाही आर्थिक परिणाम 2014

भाग 1

30 सप्टेंबर रोजी समाप्त, एकमेव लेखा परिक्षण न केलेले समाप्त तिमाही / सहामाही आर्थिक परिणामांचे विवरणपत्र 2014

(लाख रुपये)
विवरण तिमाही शेवटचे सहामाही समाप्ती वर्षाच्या शेवटचे
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(अंकेक्षित)
चालनातील उत्पन्न 17851 16825 15421 34676 30158 62356
इतर चालनातील उत्पन्न (गुंतवणूक उत्पन्न) 18 39 27 57 76 136
एकूण उत्पन्न 17869 16864 15448 34733 30234 62492
खर्च
आर्थिक किंमत 12402 11647 10298 24049 20080 41925
कर्मचा­यांच्या नफ्यांचे खर्च 401 407 299 808 659 1386
घसारा आणि कर्जफेडीचा खर्च 82 81 51 163 100 205
इतर खर्च 1069 891 1440 1960 2729 5650
एकूण खर्च 13954 13026 12088 26980 23568 49166
इतर उत्पन्न आणि अपवादात्मक बाबींपूर्वीच्या चालनातील नफा 3915 3838 3360 7753 6666 13326
इतर उत्पन्न आणि अपवादात्मक बाबी    - - - - - -
करापूर्वीच्या सामान्य उपक्रमापासूनचा नफा 3915 3838 3360 7753 6666 13326
करासाठीची तरतुद 1180 1180 1122 2360 2212 4450
स्थगित कर (संपत्ती) /जबाबदारी (91) (125) (233) (216) (447) (879)
करानंतरचा लाभ (DTL च्या अगोदर स्पेशल रिझर्ववर) 2826 2783 2471 5609 4901 9755
स्पेशल रिझर्ववर DTL 243 247 - 490 - -
करानंतरचा निव्वळ नफा 2583 2536 2471 5119 4901 9755
समभाग भरणा (दर्शनी मूल्य 10 रुपये / – ) 5385 5385 5385 5385   5385 5385
31 मार्च म्हणून राखीव साठा 55663
प्रति शेअर उत्पन्न (इ.पी.एस)
(अ) कालावधीसाठीच्या असामान्य बाबीं पूर्वीचे प्रति शेअरचे मुलभूत आणि विरलीकृत उत्पन्न. (रु.) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
(ब) कालावधीसाठीच्या असामान्य बाबीं नंतरचे प्रति शेअरचे मुलभूत आणि विरलीकृत उत्पन्न. (रु.) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
कर्ज इक्विटी प्रमाण 8.59 7.94 8.47
कर्ज सेवा व्याप्ती प्रमाण (*) 0.51 0.58 0.50
व्याज सेवा व्याप्ती प्रमाण (*) 1.35 1.40 1.38
भाग 2

30 सप्टेंबर रोजी समाप्त तिमाही / सहामाहीसाठी माहिती निवडा 2014

विवरण तिमाही शेवटचे सहामाही समाप्ती वर्षाच्या शेवटचे
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(अंकेक्षित)
अ.भागधारकांचे विवरण :
अ. भागधारकांचे विवरण :
सार्वजनिक भागधारक :
भागधारकांची संख्या 31522642 31522642 31604240 31522642 31604240 31604240
भागधारकांची टक्केवारी 58.54 58.54 58.69 58.54 58.69 58.69
प्रवर्तक आणि भागधारक प्रवर्तक गट
अ) गहाण ठेवलेले/भारग्रस्त
भागांची संख्या शून्य शून्य शून्य शून्य   शून्य
शेअर्सची टक्केवारी (कंपनीच्या संपूर्ण भागाची टक्केवारी म्हणून एकूण संख्या) शून्य शून्य शून्य शून्य    शून्य
शेअर्सची टक्केवारी (कंपनीच्या संपूर्ण भागाची टक्केवारी म्हणून एकूण संख्या) शून्य शून्य शून्य शून्य      शून्य
ब) भारग्रस्त नसलेले
भागांची संख्या 22328424 22328424 22246826 22328424 22246826 22246826
शेअर्सची टक्केवारी (प्रवर्तक गटाचे भागधारकांची टक्केवारी म्हणून एकूण संख्या) 100 100 100 100    100   100
शेअर्सची टक्केवारी (कंपनीच्या संपूर्ण भागाची टक्केवारी म्हणून एकूण संख्या) 41.46 41.46 41.31 41.46 41.31 41.31
आयएससीआर = व्याजापूर्वीचा नफा, कर, घसारा आणि एनपीए ची तरतूद / खर्चावरील व्याज ; डीएससीआर = व्याजापूर्वीचा नफा, कर, घसारा आणि एनपीए ची तरतूद + गृहकर्जाच्या मुद्दलीची परतफेड / (व्याज + उसनवारी दिलेल्या मुद्दलीची परतफेड)
विवरण तिमाही शेवटचे 30.09.2014
B . गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी :
तिमाहीच्या सुरुवातीचे प्रलंबित 0
तिमाहीत प्राप्त झालेले 5
तिमाहीत विल्हेवाट लावले जाणारे 5
तिमाहीच्या शेवटी सोडविले न गेलेले उर्वरीत 0
लिस्टींग ऍग्रिमेंट मधील क्लॉज 41 अंतर्गत हवे असलेले (लेखापरिक्षीत) अहवालामध्ये खालील प्रमाणे इक्वीटी आणि देणे आणि मालमत्ता हे दाखविले आहे :
(लाख रुपये)
विवरण
सहामाही समाप्ती वर्षाच्या शेवटचे
30.09.2014 31.03.2014
(अंकेक्षित)
A. इक्वीटी आणि देणेभाग:
1.देणेभागधारकांचा निधी :
 (a) भांडवल 5388 5388
 (b) रक्षीत निधी आणि अधिक्य 60779 55660
भागधारकांच्या निधीची दुय्यम बेरिज 66167 61048
2.अप्रचलित देणे:
(a) दीर्घ मुदतीची उसनवारी 403397 363007
(b) दीर्घ मुदतीच्या तरतुदी 19388 18891
अप्रचलीत देण्यांची दुय्यम बेरीज 422785 381898
3.चल देणे:
 (a)अल्पकालीन उसनवारी 47050 46802
 (b)व्यापार देय 308 514
 (c)इतर चल देणे 69430 57700
 (d)अल्पकालीन तरतुदी 70 3850
 चल देण्यांची दुय्यम बेरीज 116858 108866
 एकूण – इक्वीटी आणि देणेभाग
605810 551812
B. मालमत्ता :
1. अप्रचलित मालमत्ता :
 (अ) स्थिर मालमत्ता 422 521
 (ब) अप्रचलित गुंतवणूक 982 993
 (क) स्थगित कर मालमत्ता (एकुण) 5766 6040
 (ड) दीर्घ मुदतीचे कर्ज आणि अग्रिम उधार 1381 1495
 (इ) इतर अप्रचलित मालमत्ता 1000 1000
 अप्रचलित मालमत्तेची दुय्यम बेरीज 9551 10049
2.गृह कर्जे :
 (अ) अप्रचलित 558538 505804
 (ब) प्रचलित 27621 25458
कर्जाची दुय्यम बेरीज 586159 531262
3.प्रचलित मालमत्ता:
 (अ) व्यापार प्राप्य 992 967
 (ब) रोख आणि बँकेतील शिल्लक 8411 8990
 (क) अल्पकालीन कर्ज आणि अग्रिम उधार 412 477
 (ड) इतर प्रचलित मालमत्ता 285 67
प्रचलित मालमत्तेची दुय्यम बेरीज 10100 10501
 एकुण मालमत्ता 605810 551812
टिपा :
1. घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी कर्ज देणे हा कंपनीचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यामुळे कंपन्या (लेखांकन मानका) च्या अंतर्गत अधिसुचित संशोधन नियम, 2011 आणि चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारे लागू जमाखर्च मानकानुसार विभागाच्या अहवालावर (A.S.17) नमुद करण्याजोगे स्वतंत्र असे कोणतेही विभाग नाहीत.
2. 30 सप्टेंबर 2014 रोजी समाप्त तिमाहीसाठी अन्य खर्चात रु. 194 लाख (मागील कालावधीची तिमाही रु. 656 लाख) आणि 30 सप्टेंबर 2014, रोजी समाप्त सहामाहीसाठी रु. 480 लाख (मागील कालावधीची सहामाही रु. 1255 लाख) आकस्मिक खर्चाची तरतूद.
3. 30 सप्टेंबर 2014, रोजी समाप्त सहामाहीच्या कालावधीत कंपनीने कंपनी कायदा, 2013 मधील अनुसूची 2 च्या भाग सीप्रमाणे सुधारित उपयुक्त जीवननुसार स्थावर मालमत्तेवर घसारा दरात सुधारणा केली आहे. यामुळे, सहामाहीस संपलेल्या अवधीसाठी घेतलेला घसारा मागील कालावधींसाठी वापरलेल्या पद्धती आणि उपयुक्त जीवनांच्या अनुमानांच्या तुलनेत रु. 89 लाख रुपयांनी अधिक आहे.
4.  परिपत्रक NHB(ND)/DRS/Pol. परिपत्रक क्र. 62/2014 तारीख 27 मे 2014, नॅशनल हाउसिंग बॅंक (NHB) ने हाउसिंग फायनान्स कंपनीजना आयकर कायदा, 1961 च्या उपविभाग 36(1)(viii) च्या अंतर्गत बनविलेल्या “स्पेशल रिझर्व” मध्ये स्थानांतरीत रकमेच्या संदर्भात स्थगित कर दायित्त्व (DTL) प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबत, परिपत्रक NHB(ND)/DRS/Pol.65/2014 तारीख २२ ऑगस्ट 2014 अन्वये, NHB ने स्पष्ट केले आहे की स्पेशल रिझर्व मधील प्रारंभिक शिल्लकीच्या संबंधातील स्थगित कर दायित्त्वास 3 वर्षांच्या एका कालावधीसाठी साधारण आरक्षितमध्ये 25:25:50 या अनुपातात एका चरणबद्ध प्रकारे समायोजित केले जाऊ शकते. त्या नुसार, कंपनी वर्षाच्या अखेरीस जमा झालेल्या स्पेशल रिझर्ववर उचित स्थगित कर दायित्त्वास निर्माण करेल.
वरील परिपत्रकानुसार, कंपनीने लाभामधून स्पेशल रिझर्वसाठी अनुकूल करण्याच्या अपेक्षेसह अतिरिक्त रकमेवरील स्थगित कर दायित्त्वासह, 30 सप्टेंबर 2014 रोजी सहामाहीस समाप्त झालेल्या त्याच्या नफा आणि तोट्याच्या विवरणपत्रावर किंमत आकारलेली आहे. तुलनीयतेच्या सहाय्यासाठी, नफा आणि तोट्याच्या विवरणपत्रावर आकारलेले स्थगित कर दायित्त्व वेगळे दर्शविले आहेत.
5. 31 मार्च 2014 रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी, लाभांश रु. 6/- प्रति इक्विटी शेयर या दराने, तिमाही दरम्यान कंपनीने रु. 3231 लाख लाभांश म्हणून दिला आहे आणि रु. 549 लाख लाभांश कर म्हणून दिला आहे. (यात रजत महोत्सवी लाभांश स्वरुपात एकवेळच्या रु. 1/- प्रति इक्विटी शेयरचा समावेश आहे).
6. मागील कालावधीसाठी आकडेवारी आवश्यक तेथे reclassified / पुनर्गटबद्ध आहेत .
7. 30 सप्टेंबर 2014 रोजी समाप्त तिमाही/सहामाहीसाठी असलेले वरील परिणाम, कंपनीच्या लेखा परिक्षकां द्वारा “सीमित समीक्षे”च्या अधीन आहेत आणि त्यांची समीक्षा आणि शिफारस ऑडीट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा करण्यात आली असून, त्यांना संचालक मंडळाद्वारा ऋण सूचीकरण कराराच्या खंड 29 आणि सामान्य सूचीकरण कराराच्या खंड 41 च्या अनुसार 13 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.
 
मंडळाच्या वतीने
 
 
 
 
स्थळ: मुंबई अशोक के रॉय
दिनांक: 13 नोव्हेंबर , 2014 . अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website