നിരാകരണം:ഏതൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാലും, ഈ വെബ്സൈറ്റിലുടെ നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും, നിബന്ധനകളും നിങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.മുകളിലത്തെ സംഖ്യ ഒരു ഏകദേശ സംഖ്യമാത്രമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് അ൪ഹതയുള്ള പൂ൪ണ്ണമായതും, തികച്ചും ശരിയായതുമായ സംഖ്യ അറിയാനായി ദയവായി, ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലേക്ക് വരികയോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഏജെന്റുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website