താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോമൂകളും റഫറ൯സ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളെയും ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറ൯സ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ ജിഐസി ഹൌസിങ്ങ് ഫിനാ൯സിനോടുള്ള വായ്പ അപേക്ഷകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് വായ്പക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നു.

രേഖകളുടെ (ആധാരണങ്ങളുടെ) ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

ഹോം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് 

അപേക്ഷാ ഫോം

നീതിന്യായപരമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍

നിരക്കുകളുടെ പട്ടിക 

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ വീക്ഷിക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യാനോ, അഡോബ് എക്രൊബാറ്റ് റീഡ൪ ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കൈവശം അതില്ലായെങ്കില്‍, അത് ഇവിടെ നിന്നും ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

നിരാകരണ പ്രസ്താവന: ആപ്ളിക്കേഷ൯ ഫോമും മറ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളും ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങള്‍ ജിഐസി ഹൌസിങ്ങ് ഫിനാ൯സ് ലി.ന്റെ എല്ലാ വായ്പ അപേക്ഷകളേയും പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വീധേയമാക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിബന്ധനകളോടും, വ്യവസ്ഥകളോടും നിങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അ൪ത്ഥം നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങള്‍ മുകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോം ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്താല്, വായ്പകള്‍ സ്വമേധയാ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website