റജിസ്റ്റേഡ് & കോ൪പ്പറെയ്റ്റ് ഓഫിസ് 1800 103 0000

 • കോ൪പ്പറെയ്റ്റ് ഓഫിസ് എഡ്രസ്
  ജിഐസി ഹൌസിങ്ങ് ഫിനാ൯സ് ലി.
  റോയല്‍ ഇ൯ഷ്വറ൯സ് ബില്‍ഡിങ്ങ്
  ആറാം നില, 14, ജെംഷഡ്ജി ടാറ്റാ റോഡ്,
  ചേ൪ച്ച്ഗെയ്റ്റ്, മുംബൈ – 400020.
  സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : (022) 22851765/66/67/22853866
  ഫാക്സ് (022) 22884985
  വെബ്-സൈറ്റ് മേല്‍വിലാസം : www.gichfindia.com
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • മുംബൈ ശാഖാ ഓഫിസ്
  രണ്ടാം നില, യൂണിവേ൪സല്‍ ഇ൯ഷ്വറ൯സ് ബില്‍ഡിങ്ങ്,
  സ൪ പിഎം റോഡ്, ഫോട്ട്
  മുംബൈ 400001.
  ടെലി : +91 22 2285 3866 / 68 / 2285 1765 / 66 / 67/ 2288 0801
  ഫാക്സ് +91 22 2288 4985
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • നവി മുംബൈ ശാഖാ ഓഫിസ്
  സട്റാ പ്ളാസ, 211- രണ്ടാം നില,
  പ്ളോട്ട് നം 19 & 20, സെക്റ്റ൪ നം 19ഡി,
  പാം ബീച്ച് റോഡ്, വാഷി -നവി മുംബൈ
  സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  പി൯കോഡ് : 400903
  ടെലി : 022 – 27832908 / 1359 / 1367 / 2810 / 27832832
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • താനെ ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഹൊറൈസണ് ടവ൪,
  ഒന്നാം നില, ഹരിനിവാസ് സ൪ക്കിളിന് സമീപം,
  മോണാലിസ ബില്‍ഡിങ്ങിന് എതിരെ,ഭക്തി മന്ദി൪ റോഡ്,
  താനെ (വെസ്റ്റ്) – 400601
  സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : +91 22 25401958 / 25385197 / 25390749/25390818
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • പ൯വേല്‍ ശാഖാ ഓഫിസ്
  പ്രാജാപതി ഹൌസ്, രണ്ടാം നില, പ്ളോട്ട് നം.13-ബി,
  സെക്ട൪ 19, പനവേല്‍മത്തേര൯ റോഡ്,
  ന്യൂ പനവേല്‍ (ഈ) – 410206
  സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : +91 22 32986828
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ബോറിവല്ലി ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഒന്നാം നില, വ്രജ്ഡീപ് എപ്പാ൪ട്ട്മെന്റ്,
  മയൂ൪ ടവറിന് എതിരായി, ചന്ദവ൪ക൪ റോഡ്,
  ബോറിവല്ലി (വെസ്റ്റ്) – 400092
  ടെലി : +91 22 28996858 / 28988280
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • വിറാ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഒന്നാം നില, ശ്രീ സിദ്ദി മനോര ബില്‍ഡിങ്സ്
  വിജയ ബാങ്കിന് എതിരായി,
  അഗാഷി റോഡ്,
  വിറാ൪ (വെ),
  ജില്ല. താനെ Pin -401 303.സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : +91 250 2505222
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ബോയ്സ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  235, രണ്ടാം നില, ഹാ൪മണി പ്ളാസ,
  താരാപൂ൪ റോഡ്, ബോയ്സ൪ വെസ്റ്റ്,
  ജില്ല-പാല്‍ഗ൪ -401 501
  ടെലി : 9819102136
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • പൂനെ ശാഖാ ഓഫിസ്
  നീല്‍കണ്ട്, സി ടി എസ്. നം 1018, എഫ്.പി. നം.870,
  ദീപ് ബംഗ്ലാവ്ഛൌക്ക്,
  മോഡല്‍ കോളണിക്ക് സമീപം,
  ശിവാജി നഗ൪,
  ബാംബു൪ഡ, പൂനെ – 411016
  സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : 020 25671230 / 25659730
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഛി൪ച്വാഡ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഷോപ്പ് നം. 15,16,17,25
  സായ്കൃപാ ഭവ൯
  ഒന്നാം നില, മുംബൈ പൂനെ റോഡ്
  ബി.എസ്.എ൯.എല്‍ ഓഫിസിന് സമീപം
  ഖാറാല്‍വാഡി, പിംപ്റി, പൂനെ- 411018 സംസ്ഥാനം-മഹാരാഷ്ട്ര
  ടെലി : +91 0520 27423284 / 27420569/27425343/27423789
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • പനാജി ശാഖാ ഓഫിസ്
  ആകാശ് ഭവ൯, ബി-202, രണ്ടാം നില,
  മത്തിയാസ് പ്ളാസ, 18 ജൂണ് റോഡ്
  പനാജി 403001
  ടെലി : +91 95832 2232096 / 2432999
  ഫാക്സ് +91 95832 2432779
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • മ൪ഗോണ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഓഫിസ് നം. സി-115, ഫസ്റ്റ് ഫ്ളോ൪,
  എസ്ജിപിഡിഎ മാ൪ക്കറ്റ് കോംപ്ളക്സ്,
  ഓസിയ കമേ൪ഷ്യല്‍ ആ൪ക്കെയ്ഡ്,
  കെടിസി ബസ് സ്റ്റാ൯ഡിന് സമീപം,
  മാ൪ഗോവ, ഗോവ- 403601
  ടെലി : 07738422484
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • നാസിക്ക് ശാഖാ ഓഫിസ്
  3-ബി, താഴത്തെ നില, നിവാസ് പ്ളാസ,
  ഷര൯പൂ൪തൃംബക്ക് ലിങ്ക് റോഡ്
  ടിബിറ്റ൯ മാ൪ക്കറ്റിന് എതിരായി
  നാഷിക്ക്-422005
  ടെലി : +91 0253 2232101 / 2232201
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • നാഗ്പൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  5എ, ഒന്നാം നില, ഓഫിസ് വിങ്ങ്
  പുഷ്പകുഞ്ച് കമേ൪ഷ്യല്‍ കോംപ്ളക്ക്സ്
  സെ൯ട്രല്‍ ബസാ൪ റോഡ്, രാംദാസ്പേട്ട്,
  നാഗ്പൂ൪ -440010
  ടെലി : +91 0712- 2440064/ 6450825
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 •  വഡോദര ശാഖാ ഓഫിസ്
  വഡോദര ശാഖാ ഓഫിസ്
  എസ്എഫ്211-പനോരമ കോംപ്ളക്സ്
  രാണ്ടാം നില, ആ൪.സി. ദത്ത റോഡ്,
  കലാ നികേത൯ സ്റ്റോറിന് മുകളിലായി,
  അല്‍കാപുരി
  വഡോദര -390005
  ടെലി : +91 0265 2323590 /
  ഫാക്സ് – 0265 – 2323591
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • കോലാപൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  സി/12, ഒന്നാം നില, റോയല്‍ പ്ളാസ,
  ഡബോല്‍ക്ക൪ കോ൪ണ൪,
  കോലാപൂ൪-416001
  ടെലി : -0231-2655367
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • അഹമ്മദബാദ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  210/രണ്ടാം നില
  ഷാങ്ഗ്രി ല ആ൪ക്കെയ്ഡ് 100 ഫീറ്റ് റോഡ്,
  ഷ്യാമല്‍ ക്രോസിങ്ങിന് സമീപം
  പ്രഹളാദ് നഗ൪ സാറ്റിലൈറ്റ് ഏറിയയ്ക്ക് സമീപം,
  അഹമ്മദബാദ് – 380015
  ടെലി : (079) 26762142
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • നെരെ പ൯വേല്‍ ശാഖാ ഓഫിസ്
  മഹാലക്ഷ്മി നഗ൪,
  പ൯വേല്‍, മത്തേര൯ റോഡ്, നെരെ, റായ്ഗഡ് ജില്ല
  ടെലി : -02143 – 238176/77/78
  ഈ-മെയ്ല്‍
 • കല്യാണ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  ബി-301, മൂന്നാം നില, വേദ് മന്ത്ര ബില്‍ഡിങ്ങ്, ആഗ്രറോഡ്,
  ദക്ഷി൯മുഖി ഹനുമാ൯ മന്ദി൪ ന് സമീപം,
  കല്‍യാണ് (വെ), ജില്ല. താനെ 421301
  ടെലി : -9821215605
  ഈ-മെയ്ല്‍: 

സൌത്ത് സോണ്

 • ഹൈദരബാദ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  ആറാം നില, യുണൈറ്റിഡ് ഇന്ത്യ ഇ൯ഷ്വറ൯സ് ബില്‍ഡിങ്ങ്,
  പിബി നം.
  ബഷീ൪ ബാഗ്,
  ഹൈദരബാദ്
  സംസ്ഥാനം-ആന്ദ്ര പ്രദേശ്
  ടെലി : +91 40 23234093 / 23243310
  ഫാക്സ് +91 40 23243310
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ചാന്ദാ നഗ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഷോപ്പ് നം2, രണ്ടാം നില,
  എച്. നം. 4-92/6, ജെ എ൯ റാവു കോംപ്ളക്സ്,
  ബിഎസ്എ൯എല്‍ ടെലിഫോണ് എക്സചെയ്ഞ്ച് ന് എതിരായി,
  മുംബൈ ഹൈവെ, ചന്ദനഗ൪,
  ഹൈദരബാദ് 500 050.
  ഈ-മെയ്ല്‍ :
 • വൈസാഗ് ശാഖ ഓഫിസ്
  306, 307, മൂന്നാം നില,
  സായി ഷോപ്പിങ്ങ് സെന്റ൪, 47-14-1,
  ദ്വാരക നഗ൪,
  വൈസാഗ് – 530016
  സംസ്ഥാനം – ആന്ദ്ര പ്രദേശ
  ടെലി : +91 891 2541639 / 3097717
  ഫാക്സ് +91 891 2541639
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ബാംഗ്ളൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  ലിയോ ഷോപ്പിങ്ങ് സെന്റ൪,
  മൂന്നാം നില, 44/45,
  റസിഡ൯സി ക്രോസ് റോഡ്,
  ബാഗ്ളൂ൪ – 560 025 ,സംസ്ഥാനം-ക൪ണാടക
  ടെലി : +91 80 25594081 / 25550203 / 25583547
  ഫാക്സ് +91 80 25583549
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • യെലഹ൯ക ശാഖാ ഓഫിസ്
  നം. 2071, 16 ക്രോസ് റോഡ്,
  സ്റ്റേജ് 3, ബസ് സ്റ്റാന്റ് റോഡ്,
  യെലഹ൯ക, ന്യൂ ടൌണ്,
  ബാഗ്ളൂ൪ – 560 064
  ടെലി : (080) 28463056
  ഈ-മെയ്ല്‍ :
 • തിരുവനന്തപുരം ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഒന്നാം നില, പി.ടി.സി. ടവ൪ എസ് എസ് കോവില്‍ റോഡ്,
  തംപാനൂ൪,
  തിരുവനന്തപുരം – 695001
  സംസ്ഥാന-കേരളം
  ടെലി : +91 471 2330272
  ഫാക്സ് +91 471 2332068
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • കൊച്ചി ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഒന്നാം നില, ഡോ൪ നം. എക്സ്എല്‍/5396-എ,
  ഏലിയാസ് ചെയ്മ്പേസ്,
  സരിത തീയറ്ററിന് സമീപം, ബാന൪ജി റോഡ്,
  കൊച്ചി – 682018 , സംസ്ഥാന-കേരളം
  ടെലി : +91 484 2364885 / 2374844
  ഫാക്സ് +91 484 2364884
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ചെന്നൈ \ശാഖാ ഓഫിസ്
  രണ്ടാം നില, ഘിവ്-രാജ് കോംപ്ളക്സ്-2,  
  പ്ളോട്ട് നം.480, അണ്ണാ സാലൈ, 
  നന്ദനം ആ൪ട്സ് കോളജിന് എതിരെ,നന്ദനം, ചെന്നൈ - 600 035.
  ടെലി : - 044 – 4203 4896 / 4897 / 4898 
  ഫാക്സ്  - 044 – 4203 4899
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • താംബരം ശാഖാ ഓഫിസ്
  നം.2സി, സോളമ൯ തെരുവ്, ആദി നാഗ൪,
  ഈസ്റ്റ് താമ്പരം,
  ചെന്നൈ – 600059
  ടെലി : +91 44 22390765
  ഈ-മെയ്ല്‍ :
 • പൊറൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  കാ൪ത്തിക്ക് ടവ൪, ഒന്നാം നില,
  ഓള്‍ഡ് നം.263, ന്യൂ നം. 15,
  ട്രങ്ക് റോഡ്
  പോറൂ൪, ചെന്നൈ – 600 116
  ടെലി : (044) 24825766
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • മധുരൈ ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഷോപ്പ് നം. സി & ഡി, ഏ.ആ൪.പ്ളാസ, 16/17,
  നോ൪ത്ത് വേളി തെരുവ്,
  മധുരൈ – 625001
  സംസ്ഥാനം-തമിഴ്നാട്
  ടെലി : +91 452 4350269 / 4372781
  ഫാക്സ് +91 452 2350269
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • കോയമ്പത്തൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  നം. 383, രണ്ടാം നില,
  ജയ കോംപ്ളക്സ്
  100 ഫീറ്റ് റോഡ്, ഗംഗ യമുന തീയറ്ററിന് എതിരായി,
  ജയശ്രി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗാന്ധിപുരം
  കോയമ്പത്തൂ൪ 641012
  സംസ്ഥാനം-തമിഴ്നാട്
  ടെലി : +91 422 2490927
  ഫാക്സ് +91 422 2495790
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ട്രിച്ചി ശാഖാ ഓഫിസ് 
  ശ്രീ കൃഷ്ണ എ൯ക്ളെയ്വ്,
  നം.75-ഇ/3, മൂന്നാം നില,
  തില്ലൈ നഗ൪,
  ട്രിച്ചി – 620018.
  സംസ്ഥാനം-തമിഴ്നാട്
  ടെലി : +91 431 2763216/ 2762752
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഇലക്ട്രോണിക്ക് സിറ്റി ശാഖാ ഓഫിസ് 
  നം-9, ഒന്നാം നില, ആദിത്യ കോംപ്ളക്സ്,
  രണ്ടാം ക്രോസ്, ഫസ്റ്റ് ഫെയ്സ്, ഇ൯ഫോസിസ്ന് സമീപം,
  ഇലക്ട്രോണിക്ക് സിറ്റി, ഹൊസൂ൪ റോഡ്,
  ബാംഗ്ളൂ൪ – 560 100.
  ടെലി : 9619499655
  ഈ-മെയ്ല്‍: 

നോ൪ത്ത് സോണ്

 • ന്യൂ ഡല്‍ഹി ശാഖാ ഓഫിസ്
  യുജിഎഫ് – 10എ – ഇ കാ൯ജ൯ജങ്ഗ ബില്‍ഡിങ്ങ്സ്,
  18 ബാരഖമ്ബ റോഡ്, മെട്രോ സ്റ്റേഷന് എതിരായി,
  കൊണോട്ട് പ്ളെയ്സ്
  ന്യൂ ഡല്‍ഹി – 110 001
  സംസ്ഥാനം-ഡെല്‍ഹി
  ടെലി : 011 23731669,23327548,41522024,41522025
  ഫാക്സ് +91 11 23356430
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ദ്വാരക ശാഖാ ഓഫിസ്
  എഫ്-15 & എഫ്-16, മനീഷ് ഗ്ളോബല്‍ മോള്‍,
  പ്ളോട്ട് നം. 2, എല്‍എസ് സി-1, സെക്റ്റ൪ 22, ദ്വാരക,
  ന്യൂ ഡല്‍ഹി – 110075
  സംസ്ഥാനം-ഡെല്‍ഹി
  ടെലി : 09352338123
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 •  ഗു൪ഗോണ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  സ്കോ-391, രണ്ടാം നില, സെക്ട൪ 29,
  ഇഫ്കോ ഛൌക്ക് മെട്രോ സ്റ്റഷ൯,
  ഗു൪ഗോണ്,
  ഹരിയാന – 122 002
  ടെലി : 0124-2385105
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഇ൯ഡോ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  എപ്പാട്ട്മെന്റ്. നം 309, മൂന്നാം നില, കൊമേസ് ഹൌസ്,
  7 റെയ്സ് കോസ് റോഡ്,
  ഇ൯ഡോ൪, മദ്ധ്യപ്രദേശ് – 452 001
  ടെലി : (0731) 2540281
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • നോയ്ഡ ശാഖാ ഓഫിസ് 
  ബി-104, വിഷാല്‍ ചെയ്മ്പേസ്,
  സെക്ട൪,
  നോയ്ഡ-യുപി
  ടെലി : +91 120 2514145 / 2511751
  ഫാക്സ് +91 120 2514145
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഗാസിയാബാദ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഷോപ് നം-3, ഫസ്റ്റ് ഫ്ളോ൪, എസ്റ്റോറിയ ബോലവാഡ്,
  ആ൪ഡിസി, രാജ്നഗ൪,
  ഗാസിയാബാദ് – 201002
  ടെലി : + 9918065222
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 •  ലക്നൌ ശാഖാ ഓഫിസ്
  മൂന്നാം നില, 3സി, സെന്റ൪ കോട്ട് ബില്‍ഡിങ്സ്,
  5 പാ൪ക്ക് റോഡ്, താപ്പ൪ ഹൌസ്,
  ലക്നൌ 266001
  സംസ്ഥാനം-ഉത്ത൪ പ്രദേശ്
  ടെലി : +91 522 2238448
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഡറാഡൂണ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  242/202, ഇന്ദ്രലോക് പ്ളാസ,
  ബല്ലാപൂ൪ റോഡ്,
  ഹോട്ടല്‍ സുരഭി പാലസിന് സമീപം,
  ഡെറാഡൂണ് – 248001
  സംസ്ഥാനം – ഉത്തരാഞ്ചല്‍
  ടെലി : (0135) 2531187 / 2530703
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ജെയ്പൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ് 
  റൂം നം 138,
  ഒന്നാം നില, ഗണപതിപ്ളാസ, എം. ഐ, റോഡ്
  ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം,
  ജെയ്പൂ൪ – 302001
  സംസ്ഥാനം-രാജസ്ഥാ൯
  ടെലി : +91 141 5106702 / 2389059
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ചാണ്ഡിഗ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  എസ് സിഓ – നം 44, സെക്ട൪ 31-ഡി,
  ചാണ്ഡിഗ൪ 160031
  സംസ്ഥാനം – ചാണ്ഡിഗ൪
  ടെലി : +91 172 2600444 / 446
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ലൂധിയാന ശാഖാ ഓഫിസ്
  ബി-എക്സ് എക്സ് എക്സ് 550, ഓഫിസ് നം.12
  ഒന്നാം നില, പേള്‍ പാലസ്,
  ഘുമാ൪മണ്ഡി, ലൂധിയാന
  ടെലി : +91 161 5047550
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • പാട്ടിയാല ശാഖാ ഓഫിസ്
  രണ്ടാം നില, ഗ്ളോബല്‍ ബില്‍ഡിങ്സ്,
  പാടിയാല ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന് തൊട്ടടുത്ത്,
  ഗോപാല്‍ സ്വീറ്റ്സിന് പിന്നില്‍,
  ലീലാ ഭവ൯, പാട്ടിയാല – 147001
  ടെലി : +91 175 2205727
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • മാലൌട്ട് ശാഖാ ഓഫിസ് ഒന്നാം നില, പഞ്ചാബ് സ്റ്റെയ്റ്റ് ഇലക്ട്രികല്‍സ് ബോഡ് ഓഫിസ്,
  മക്ക൪ ഓട്ടോ സ്റ്റോറിന് പിന്നിലായി,
  ജി.ടി. റോഡ്, മലൌട്ട് മുക്ട്സ൪ – 152107
  ടെലി : +91 1637 265100
  ഈ-മെയ്ല്‍ :
 • ജോഡ്പൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  താഴത്തെ നില, പി.നം.947,
  10 ഡി റോഡ്,
  സ൪ദാ൪പുര, ജോഡ്പൂ൪ – 342003
  ടെലി : (0291) 5100902
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • മീററ്റ് ശാഖാ ഓഫിസ്
  രണ്ടാം നില, ദ൪ഷ൯ പ്ളാസ,
  സാംറാട്ട് എ൯ക്ളെയ്വ്, ഗാ൪ഹ് റോഡ്, മീററ്റ്,
  ഉത്ത൪ പ്രദേശ് – 250004.
  ടെലി : 0121-2602730
  ഈ-മെയ്ല്‍: 

ഈസ്റ്റ് സോണ്

 • കോല്‍കട ശാഖാ ഓഫിസ്
  റോയല്‍ ഇ൯ഷ്വറ൯സ് ബില്‍ഡിങ്ങ്
  താഴത്തെ നില, ജി.പി. ഓ. 5 ന് എതിരായി,
  നേതാജി സുഭാഷ് റോഡ്,
  കോല്‍കട – 700001
  ടെലി : +91 33 22622639
  ഫാക്സ് +91 33 22622751/52/53
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഡയമണ്ട് ഹാബ൪
  റൂം നം. 101, ഒന്നാം നില,
  മില്ലേനിയം മാ൪ക്കറ്റ് കോംപ്ളക്സ്
  ഡയമണ്ട് ഹാബ൪ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
  പി.ഓ.+ പി.എസ്.- ഡയമണ്ട് ഹാബ൪
  ജില്ല: 24 പ൪ഗാനാസ് (സൌത്ത്)
  ടെലി : 9609206980
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ഭുബനേഷ്വ൪ ശാഖ ഓഫിസ്
  നരുള മാ൪ക്കറ്റ്, രണ്ടാം നില,
  പ്ളോട്ട് നം. 501 യൂണിറ്റ് 3,
  പോസ്റ്റ്: ഖാരവേല്‍ നഗ൪,
  ഭുബനേഷ്വ൪ – 751001, സംസ്ഥാനം – ഒറിസ
  ടെലി : (0674) 2380650/6444150/2533050
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • ദു൪ഗ്ഗാപൂ൪ ശാഖാ ഓഫിസ്
  പ്ളോട്ട് നം.3601 (പി),
  നസറുള്‍സറാണി, സിറ്റി സെന്റ൪
  ദു൪ഗ്ഗാപൂ൪ സിനിമ ഹോളിന് സമീപം,
  ദു൪ഗ്ഗാപൂ൪ – 713216
  ടെലി : +91 (0343) 2542587/8
  ഈ-മെയ്ല്‍: 
 • പാറ്റ്ന ശാഖാ ഓഫിസ്
  ഒന്നാം നില, (ഫ്ളാറ്റ് നം. 104ന്റെ ഭാഗം), മാഷാ൪ഡെ കോംപ്ളക്സ്,
  ഈസ്റ്റ് ബോറിങ്ങ് കനാല്‍ റോഡ് (ഈസ്റ്റ്), എസ്ബിഐ ബാങ്കിന് മുകളില്‍
  പാറ്റ്ന (ബീഹാ൪) – 800001
  ടെലി : (0612) 2520169
  ഈ-മെയ്ല്‍: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website