വ്യക്തിഗത ഭവന വായ്പകള്‍ – പലിശാനിരക്ക് 10.25% ല്‍ നിന്നും മുകളിലേക്ക്

പണയ വായ്പകള്‍ - പലിശാനിരക്ക് 13.25% ല്‍ നിന്നും മുകളിലേക്ക്

വാണിജ്യ വായ്പകള്‍  - പലിശാനിരക്ക് 15% ല്‍ നിന്നും മുകളിലേക്ക്

ഫീസ് സംബന്ധമായും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്ക്,  ദയവായി നിരക്ക് പട്ടിക വായിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website