1. വോട്ടെടുപ്പ് ന് സ്ക്രൂട്നൈസ൪ സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് (ഇ വോട്ടവകാശം, ബാലറ്റ് ആൻഡ് പോൾ)
  2. ഇ-വോട്ട് സ്ക്രൂട്നൈസ൪ റിപ്പോർട്ട്
  3. ബാലറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടെടുപ്പിന് ന് സ്ക്രൂട്നൈസ൪ റിപ്പോർട്ട്
  4. MGT 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website