ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಾಪಸಾತಿಯ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ ನೀವಿದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

A. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

I . ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

a) ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
i.) 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 24(b) ನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 1999 ರ ನಂತರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ/ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಯಾದ ಸುಮಾರು 1,50,000 ರೂಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ/ಸ್ವಾಧೀನ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ii.) ಅಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನ/ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತವು ಅವರು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಗೂ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ/ಸ್ವಾಧೀನದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

iii.) ಸಾಲಗಾರರು ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ/ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ (i) ಮತ್ತು (ii) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ

iv.) ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮರು-ಪಾವತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80c ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,00,000 ರೂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು HUF ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1957

a) 1957 ರ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

b)1957 ರ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 1958 ರ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15,00,000 /- ರೂ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

c) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಆಸ್ತಿಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 300 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

B. ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸ್ವತ್ತಿನ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಚೆಗಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಸಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು

ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಪನಿ ನಿವಾಸದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ

B. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1.) ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ರ ಸಕ್ಷನ್ 10(34) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

2.) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(38) ಮೂಲಕ ಷೇರುದಾರರ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಷೇರುದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ:

(a) 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು.

(b) ಹಣಕಾಸು (ಸಂ.2) ಕಾಯಿದೆ 2004 ರ ಚಾಪ್ಟರ್ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು HUF ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 111A ‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10% ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪತೆರಿಗೆ):

(a) 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು.

(b) ಹಣಕಾಸು (ಸಂ.2) ಕಾಯಿದೆ 2004 ರ ಚಾಪ್ಟರ್ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಹ ಬಂಡವಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಾಂಶಗಳು, ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ED ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ


ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಆಸ್ತಿ”ಗಳಲ್ಲ, ಅದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ

ಕಂಪನಿಯ ಅನಿವಾಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ

C.ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1.)ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ 12 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಳಿಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10% ರಷ್ಟು (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪತೆರಿಗೆ) ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. (ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115D ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು).

2.) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ. 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 115F ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 115C (f) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಗಣನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೇಲಿನ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ / ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 115F(2) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು..

3.)ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115G ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನ ಏಕೈಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆದಾಯದ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಖರೀದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4.) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115-I ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನ (ಅಂದರೆ, “ನಿವಾಸ” ಇಲ್ಲದ ಭಾರತದ ನಾಗರೀಕ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಚಾಪ್ಟರ್ XII-A ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ,ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5.) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(34) ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ, ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115-O ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಆದಾಯವು ಷೇರುದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6.) ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇಮ್ಮಡಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ನಿವಾರಣೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ [DTA] ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಆಸ್ತಿ”ಗಳಲ್ಲ, ಅದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.

ವಿದೇಶೀ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (FII ಗಳು)

D. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1.) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115AD (1) (b) (ii) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ @ 30% ರಂತೆ (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2.) ಕಾಯಿದೆಯ ಸಕ್ಷನ್ 115AD (1) (b) (iii) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯಷೇರುಗಳ ಪರಭಾರೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ @ 10% ರಂತೆ (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

3.) ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ µ/s. 10(34) ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

4.) ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇಮ್ಮಡಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ನಿವಾರಣೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ [DTA] ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆಗಳು :

i) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿವೆ.

ii) ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವನ/ಅವಳ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

iii) ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿಗಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಎಮ್.ಪಿ. ಚಿಟೇಲ್ & ಕೋ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

iv) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 (ಕಾಯಿದೆ) ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗೆ

A. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 112 ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವ ದೀರ್ಘಾವದಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಗಳಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 35% ರಷ್ಟು (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಉಪತೆರಿಗೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭವನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ @ 20% (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಉಪತೆರಿಗೆ).
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭವನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ರಹಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ @ 10% (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಉಪತೆರಿಗೆ).

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ µ/s. 54EC ಮತ್ತು 54ED ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು/ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(38) ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ;;
(a) 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು.

(b) ಹಣಕಾಸು (ಸಂ.2) ಕಾಯಿದೆ 2004 ರ ಚಾಪ್ಟರ್ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 111A ‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10% ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪತೆರಿಗೆ) :

(a) 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2004 ರಂದು ಅಥವಾ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು.

(b)ಹಣಕಾಸು (ಸಂ.2) ಕಾಯಿದೆ 2004 ರ ಚಾಪ್ಟರ್ VII ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

4. ಅಂತರ್ಗತವಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ / ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು

ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗದ ನಷ್ಟಗಳು / ಭತ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು:

i ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 72 ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಗತವಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಎಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

ii ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ್ಗತವಾಗದ ಸವಕಳಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

iii ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಗತವಾಗದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಎಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

5. ಕಂಪನಿಯು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 ರ µ/s 36(1) (viii) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣಕಾಸು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಲಾಭದ 40% ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಿತಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಭಾವನೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿಗಳ ಮೊತ್ತದ ಎರಡರಷ್ಟಾದರೆ, ಆಗ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ರ ಸಕ್ಷನ್ 10(34) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

7. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(35) ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರಮಾನಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

i) ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ರ ಕ್ಲಾಸ್ (23D) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವರಮಾನ; ಅಥವಾ

ii) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವರಮಾನ; ಅಥವಾ

iii) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವರಮಾನ.

ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1% ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1957ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತದೆ, 15 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website