ಜಿಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿ.

ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ: 6 ನೆಯ ಮಹಡಿ, ರಾಯಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 14, ಜಮ್ ಷೆಡ್ ಜೀ ಟಾಟಾ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್, ಮುಂಬೈ

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ/ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು 2014

ಭಾಗ I

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ/ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೇರ ಹೇಳಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು

(ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)
ವಿವರಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಂದು ಕೊನೆಯಾದ/td> ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಆದಾಯ 17851 16825 15421 34676 30158 62356
ಇತರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಆದಾಯ (ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯ)
ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ
18 39 27 57 76 136
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 17869 16864 15448 34733 30234 62492
ವೆಚ್ಚ
ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚ 12402 11647 10298 24049 20080 41925
ನೌಕರರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 401 407 299 808 659 1386
ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತತೆ 82 81 51 163 100 205
ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 1069 891 1440 1960 2729 5650
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 13954 13026 12088 26980 23568 49166
ಇತರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಲಾಭ 3915 3838 3360 7753 6666 13326
ಇತರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು    - - - - - -
ತೆರಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ 3915 3838 3360 7753 6666 13326
ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ 1180 1180 1122 2360 2212 4450
ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ (ಆಸ್ತಿ)/ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (91) (125) (233) (216) (447) (879)
ತೆರಿಗೆ ನಂತರ ಲಾಭ (ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟಿಎಲ್ ನ ಮೊದಲು) 2826 2783 2471 5609 4901 9755
ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟಿಎಲ್ 243 247 - 490 - -
ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 2583 2536 2471 5119 4901 9755
ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು (ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ. 10/-) 5385 5385 5385 5385   5385 5385
31 ನೆಯ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತೆ 55663
ಪ್ರತೀ ಷೇರಿನ ಗಳಿಗೆ (ಇಪಿಎಸ್)
(a)ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತೀ ಷೇರಿಗೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಗಳಿಕೆ (ರೂ) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
(b)ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತೀ ಷೇರಿಗೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಗಳಿಕೆ (ರೂ) 4.80 4.71 4.59 9.51 9.10 18.12
ಸಾಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನುಪಾತ 8.59 7.94 8.47
ಸಾಲ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನುಪಾತ (*) 0.51 0.58 0.50
ಆಸಕ್ತಿ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನುಪಾತ (*) 1.35 1.40 1.38
ಭಾಗ II

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ/ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 2014

ವಿವರಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಂದು ಕೊನೆಯಾದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ
30.09.2014 30.06.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 31.03.2014
(ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
A.ಷೇರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು:
A.ಷೇರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು :
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ :
ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 31522642 31522642 31604240 31522642 31604240 31604240
ಷೇರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೇಕಡಾವಾರು 58.54 58.54 58.69 58.54 58.69 58.69
ಉತ್ತೇಜಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಸಮೂಹದ ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್
a) ಅಡಮಾನ/ಹೊರೆ
ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ NIL NIL NIL NIL   NIL
ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಶತ (ಉತ್ತೇಜಕ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನ % ಆಗಿ) NIL NIL NIL NIL    NIL
ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಶತ (ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ % ಆಗಿ) NIL NIL NIL NIL      NIL
b) ಋಣಮುಕ್ತ
ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22328424 22328424 22246826 22328424 22246826 22246826
ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಶತ (ಉತ್ತೇಜಕ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟು ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನ % ಆಗಿ) 100 100 100 100    100   100
ಷೇರುಗಳ ಪ್ರತಿಶತ (ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ % ಆಗಿ) 41.46 41.46 41.31 41.46 41.31 41.31
(*) ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ = ಬಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಲಾಭ, ತೆರಿಗೆ, ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಸೌಲಭ್ಯ/ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೊದಲಿನ ಲಾಭ; ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ = ಬಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಲಾಭ. ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಸೌಲಭ್ಯ + ಗೃಹ ಸಾಲ ಆಸ್ತಿಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅಸಲಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಲಾಭ (ಬಡ್ಡಿ+ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅಸಲು)
ವಿವರಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಂದು ಕೊನೆಯಾದ 30.09.2014
B . ಹೂಡಿಕೆ ದೂರುಗಳು :
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 0
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು 5
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವರಿಯಾಗಿರುವುದು 5
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವುದು 0
ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಪವರ್ಗ 41 (v) (h) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ (ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ) ವಿವರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
(ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)
ವಿವರಗಳು
ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾದ
30.09.2014 31.03.2014
(ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
A. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ :
1.ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :
 (a) ಬಂಡವಾಳ 5388 5388
 (b) ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 60779 55660
ಷೇರುದಾರರ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಗಳು 66167 61048
2.ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:
(a) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ 403397 363007
(b) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 19388 18891
ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 422785 381898
3.ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ:
 (a)ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು 47050 46802
 (b)ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳು 308 514
 (c)ಇತರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 69430 57700
 (d)ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 70 3850
 ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 116858 108866
 ಒಟ್ಟು – ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 605810 551812
B. ಆಸ್ತಿಗಳು :
1. ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು :
 (a) ನಿಶ್ಚಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು 422 521
 (b) ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 982 993
 (c) ಸಂಚಿತ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ) 5766 6040
 (d) ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು 1381 1495
 (e) ಇತರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು 1000 1000
 ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9551 10049
2.ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲಗಳು :
 (a) ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ್ದು 558538 505804
 (b) ಪ್ರಸ್ತುತ 27621 25458
ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 586159 531262
3.ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳು:
 (a) ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕರಣೆಗಳು 992 967
 (b) ನಗದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕುಗಳು 8411 8990
 (c) ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು 412 477
 (d) ಇತರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಗಳು 285 67
ಉಪ ಒಟ್ಟು – ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು 10100 10501
 ಒಟ್ಟು – ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು 605810 551812
ನವೆಂಬರ್

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
1. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಯೆಂದರೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವಲಯ ವರದಿ (AS 17) ಮತ್ತು 2011 ರ ಕಂಪನಿ ಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್) ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಮಾಡಬಲ್ಲ ವಲಯವಿಲ್ಲ.
2. ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ರೂ. 194 ಲಕ್ಷಗಳ (ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 656 ಲಕ್ಷಗಳು) ಮತ್ತು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ರೂ.480 ಲಕ್ಷಗಳ (ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 1255 ಲಕ್ಷಗಳು) ಪ್ರಮಾಣ ಅನಿಶ್ಚಯತೆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
3. 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, 2013 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ II ರ ಭಾಗ ಸಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಕಳಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕ ಸವಕಳಿ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂ 89 ಲಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
4.  ನಮೂದನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನ್ ಎಚ್ ಬಿ (ಏನ್ ಡಿ )/ಡಿರ್ ಎಸ್/ಪೋಲ್. ಸುತ್ತೋಲೆ ನ೦ .62/2014 ಮೇ 27, 2014 ದಿನಾಂಕದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಏನ್ ಎಚ್ ಬಿ ) ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಡಿಟಿಎಲ್ ) ಒದಗಿಸಲು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 36 (1) (VIII) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್” ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ,1961 ರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮೂದನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನ್ಎಚ್ ಬಿ (ಏನ್ ಡಿ)/ಡಿರ್ ಸ್/ಪೋಲ್ .65/2014, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ದಿನಾಂಕದ, 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಸಮತೋಲನ ತೆರೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, 25:25:50 ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲು ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಏನ್ ಎಚ್ ಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.. ಅಂತೆಯೇ, ಕಂಪನಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮುಂದೂಡಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
ಮೇಲಿನ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭದ ಹೊರಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಕಡೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೂಡಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ನೆರವಾಗಲು, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮುಂದೂಡಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರೂ 3231 ಲಕ್ಷಗಳು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2014 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ತೆರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ 549 ಲಕ್ಷಗಳು, ಲಾಭಾಂಶ @ ರೂ 6/ ಪ್ರತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ (ಪ್ರತಿ 1 / – ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್) ಪಾವತಿಸಿದೆ.
6. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ / ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ/ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಒಂದು “ಸೀಮಿತ ರಿವ್ಯೂ”ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿಯು ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 29 ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 41 ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,13 ನವೆಂಬರ್, 2014 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
 
ಬೋರ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ
 
 
 
 
ಸ್ಥಳ: ಮುಂಬೈ ಅಶೋಕ್ ಕೆ ರಾಯ್
ದಿನಾಂಕ : 13th ನವೆಂಬರ್, 2014. ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website