નીચે આપવામાં આવેલ લિન્ક પર ક્લિક કરી તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તપાસ યાદી જોઈ શકો છો. ઋણ લેનારને સલાહ આપવામાં આવે છેકે અહીં આપવામાં આવેલ તપાસ યાદી સંપૂર્ણપણે જીઆઈસી હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિમિટેડને લોન માટે કરવામાં આવેલ વિનંતીને આધિન છે.

દસ્તાવેદ તપાસ યાદી 

ગૃહ તપાસ યાદી 

અરજી ફોર્મ 

મુક્ત કાર્ય સંહિતા 

ટેરિફ સૂચિ 

ઉપર આપવામાં આવેલ દસ્તાવેજો વાંચવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા તમારે એડોબ એક્રોબેટ રીડરની જરૂર પડશે.

જો તમારી પાસે તે ન હોય તો, અહીંથી તે ડાઉનલોડ કરો.  

અસ્વીકૃતિઃ અરજી ફોર્મ અને અન્ય તપાસ યાદી ડાઉનલોડ કરતી વખતે જીઆઈસી હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ લોન સંબંધિત વિનંતીઓની પ્રક્રિયાના સંચાલન માટે તમે શરતો અને નિયમોથી બંધાયેલ છો.તેમ જ ઉપરોક્ત ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલ અરજી ફોર્મથી આપમેળે લોનને મંજૂરી મળતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website