રજીસ્ટાર્ડ એન્ડ કોર્પોરેટ ઓફીસ 1800 103 0000

 • કોર્પોરેટ ઓફીસનું સરનામું
  જીઆઈસી હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિમિટેડ
  રોયલ ઈન્સ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ,
  છઠ્ઠો માળ, 14, જમશેદજી તાતા રોડ
  ચર્ચગેટ,મુંબઈ – 400020.
  રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ : (022) 22851765/66/67/22853866
  ફેક્સઃ (022) 22884985
  વેબસાઈટ : www.gichfindia.com
  ઈમેઈલઃ  
 • મુંબઈ બ્રાંચ ઓફિસ
  બીજો માળ, યુનિવર્સલ ઈન્સ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ,
  સર પીએમ રોડ,ફોર્ટ,
  મુંબઈ 400001.
  ટેલિફોનઃ +91 22 2285 3866 / 68 / 2285 1765 / 66 / 67/ 2288 0801
  ફેક્સઃ +91 22 2288 4985
  ઈમેઈલઃ  
 • નવી મુંબઈ બ્રાંચ ઓફિસ
  સત્રા પ્લાઝા, 211- બીજે માળ,
  પ્લોટ નંબર 19 અને 20, સેક્ટર નંબર 19 ડી,
  પામ બીચ રોડ,વશી-નવી મુંબઈ
  રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  પિનકોડ : 400903
  ટેલિફોનઃ  022 – 27832908 / 1359 / 1367 / 2810 / 27832832
  ઈમેઈલઃ  
 • થાણે બ્રાંચ ઓફિસ
  હોરિઝોન ટાવર,
  પહેલે માળ,  હરીનિવાસ સર્કલ,
  મોનાલિસા બિલ્ડિંગ સામે, ભક્તિ મંદિર રોડ,
  થાણે (પશ્ચિમ) – 400601
  રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ : +91 22 25401958 / 25385197 / 25390749/25390818
  ઈમેઈલઃ  
 • પનવેલ બ્રાંચ ઓફિસ
  પ્રજાપતી હાઉસ, ૨જો માળ, પ્લોટ નંબર. 13-બી,
  સેક્ટર 19, પાનવેલ માથેરન રોડ
  ન્યુ પાનવેલ(ઈ) – 410206
  રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ : +91 22 32986828
  ઈમેઈલઃ  
 • બોરીવલી બ્રાંચ ઓફિસ
  પહેલો માળ,વ્રજદીપ એપાર્ટમેન્ટ,
  મયુર ટાવર સામે, ચંદાવરકર રોડ,
  બોરીવલી (પશ્ચિમ)-400092
  ટેલિફોનઃ : +91 22 28996858 / 28988280
  ઈમેઈલઃ  
 • વિરાર બ્રાંચ ઓફિસ
  ૧લો માળ, શ્રી સિદ્ધિ મનોરા બિલ્ડિંગ
  વિજયા બેન્ક સામે,
  અગાશી રોડ,
  વિરાર (વેસ્ટ)
  જીલ્લો થાને પિનકોડ -401 303.રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ +91 250 2505222
  ઈમેઈલઃ 
 • બોઈસર બ્રાંચ ઓફિસ
  235, બીજે માળ, હાર્મની પ્લાઝા,
  તારાપુર રોડ, બોઈસર વેસ્ટ,
  જિલ્લો-પાલઘર -401 501
  ટેલિફોનઃ 9819102136
  ઈમેઈલઃ  
 • પુણે બ્રાંચ ઓફિસ
  નીલકંઠ,સી.ટી.એસ. નંબર 1018,એફ.પી.નંબર. 870,
  દીપ બંગલોચોક,
  મોડેલ કોલોની નજીક
  શિવાજીનગર,
  ભામ્બુરદા,પુને – 411016
  રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ 020 25671230 / 25659730
  ઈમેઈલઃ  
 • છીંદવાડા બ્રાંચ ઓફિસ
  શોપ નંબર. 15,16,17,25
  સાઈકૃપા ભવન
  1લો માળ,મુંબઈ પુને રોડ
  બી.એસ.એન.એલ ઓફિસ નજીક
  ખારલવાડી,પિમ્પ્રિ, પુને- 411018 રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર
  ટેલિફોનઃ +91 0520 27423284 / 27420569/27425343/27423789
  ઈમેઈલઃ  
 • પણજી બ્રાંચ ઓફિસ
  આકાશ ભવન,બી- 202, ૨જો માળ,
  માથીયાસ પ્લાઝા સામે, 18 જુન રોડ
  પણજી 403001
  ટેલિફોનઃ +91 95832 2232096 / 2432999
  ફેક્સઃ +91 95832 2432779
  ઈમેઈલઃ  
 • માર્ગોન બ્રાંચ ઓફિસ
  ઓફિસ નંબર સી-115, પહેલે માળ,
  એસજીપીડીએ માર્કેટ કોમ્પ્લેક્ષ,
  ઓસિયા કોમર્શિયલ આર્કેડ,
  કેટીસી બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
  મડગાંવ, ગોવા- 403601
  ટેલિફોનઃ 07738422484
  ઈમેઈલઃ  
 • નાશિક બ્રાંચ ઓફિસ
  ૩-બી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,નિવાસ પ્લાઝા,
  શારણપુરત્રિમ્બક લિંક રોડ
  ટીબેટન માર્કેટ સામે
  નાશિક-422005
  ટેલિફોનઃ +91 0253 2232101 / 2232201
  ઈમેઈલઃ  
 • નાગપુર બ્રાન્ચ ઓફિસ
  5એ, 1લો માળ, ઓફિસ વિંગ
  પુષ્પકુંજ કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્ષ
  સેન્ટ્રલ બજાર રોડ,રામદાસપેથ
  નાગપુર -440010
  ટેલિફોનઃ +91 0712- 2440064/ 6450825
  ઈમેઈલઃ  
 • વડોદરા બ્રાન્ચ ઓફિસ
  એસએફ 211-પનોરમા કોમ્પ્લેક્ષ
  ૨જો માળ,આર.સી.દત્ત રોડ,
  કલા નિકેતન સ્ટોર ઉપર,
  અલ્કાપુરી
  વડોદરા -390005
  ટેલિફોનઃ +91 0265 2323590 /
  ફેક્સ – 0265 – 2323591
  ઈમેઈલઃ  
 • કોલ્હાપુર બ્રાન્ચ ઓફિસ
  સી/12, 1લો માળ, રોયલ પ્લાઝા,
  દાભોલકર કોર્નર,
  કોલ્હાપુર-416001
  ટેલિફોન -0231-2655367
  ઈમેઈલઃ  
 • અમદાવાદ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  210/2જો માળ
  શંગ્રી લા આર્કેડ 100 ફૂટ રોડ,
  શ્યામલ ક્રોસિંગ પાસે
  પ્રહલાદનગર નજીક, સેટેલાઈટ વિસ્તાર,
  અમદાવાદ – 380015
  ટેલિફોન : (079) 26762142
  ઈમેઈલઃ  
 • નેરે પાનવેલ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  મહાલક્ષ્મી નગર,
  પાનવેલ,મથેરન રોડ,નેરે, રાઈગઢ જિલ્લો
  ટેલિફોન :-02143 – 238176/77/78
  ઈમેઈલઃ  
 • કલ્યાણ બ્રાંચ ઓફિસ
  બી-301,3જો માળ, વેદ મંત્ર બિલ્ડિગ, આગ્રા રોડ,
  દક્ષિણમુખી હનુમાન મંદિર પાસે,
  કલ્યાણ (પશ્ચિમ)
  જીલ્લો થાને – 421301
  ટેલિફોન :-9821215605
  ઈમેઈલઃ  

દક્ષિણ ઝોન

 •  હૈદરાબાદ બ્રાંચ ઓફિસ
  6ઠો માળ, યુનાઈટેડ ઈન્ડિયા ઈન્સ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ,
  પીબી નંબર.
  બશિર બાગ
  હૈદરાબાદ – 500 029
  રાજ્ય-આંધ્રપ્રદેશ
  ટેલિફોન : +91 40 23234093 / 23243310
  ફેક્સઃ +91 40 23243310
  ઈમેઈલઃ  
 • ચંડીગઢ બ્રાંચ ઓફિસ
  શોપ નંબર. 2, ૨જો માળ,
  એચ.નંબર. 4-92/6, જેએન રાવ કોમ્પ્લેક્ષ,
  બીએસએનએલ ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે,
  મુંબઈ હાઈવે, ચંદાનગર
  હૈદરાબાદ – 500 050.
  ઈમેઈલઃ
 • વિઝગ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  306, 307, ત્રીજો માળ,
  સાઈ શોપિંગ સેન્ટર,
  દ્વારકાનગર,
  વિઝગ- 530016
  રાજ્ય- આંધ્રપ્રદેશ
  ટેલિફોન : +91 891 2541639 / 3097717
  ફેક્સઃ +91 891 2541639
  ઈમેઈલઃ  
 • બેંગ્લોર બ્રાંચ ઓફિસ
  લીઓ શોપિંગ સેન્ટર,
  3જો માળ,
  રેસિડેન્સી ક્રોસ રોડ,
  બેંગ્લોર – 560 025 , રાજ્ય-કર્ણાટક
  ટેલિફોન : +91 80 25594081 / 25550203 / 25583547
  ફેક્સઃ +91 80 25583549
  ઈમેઈલઃ  
 • યેલાહાંકા બ્રાંચ ઓફિસ
  નંબર. 2071, 16 ક્રોસ રોડ,
  3 સ્ટેજ, બસ સ્ટેન્ડ રોડ,
  યેલાહાંકા, ન્યુ ટાઉન,
  બેંગ્લોર – 560 064
  ટેલિફોન :(080) 28463056
  ઈમેઈલઃ
 • ત્રિવેન્દ્રમ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  1લો માળ, પી.ટી.સી. ટાવર એસ.સ્કોવિલ રોડ,
  થામ્પનૂર,
  ત્રિવેન્દ્રમ- 695001
  રાજ્ય-કેરલા
  ટેલિફોન :+91 471 2330272
  ફેક્સઃ +91 471 2332068
  ઈમેઈલઃ  
 • કોચી બ્રાંચ ઓફિસ
  1લો માળ, ડોર નંબર એક્સએલ/5396-એ,
  એલિસ ચેમ્બર્સ,
  સરીતા થિએટર પાસે, બાનર્જી રોડ,
  કોચી – 682018 , રાજ્ય-કેરલા
  ટેલિફોન : +91 484 2364885 / 2374844
  ફેક્સઃ +91 484 2364884
  ઈમેઈલઃ  
 • ચેન્નાઈ એરિયા ઓફિસ
  બીજે માળ, ખિવરાજ કોમ્પ્લેક્ષ-2, 
  પ્લોટ નંબર 480, અન્ના સલાઈ, 
  નંદનમ આર્ટ્સ કોલેજ સામે,નંદનમ, ચેન્નાઈ - 600 035.
  ટેલિફોન : - 044 – 4203 4896 / 4897 / 4898 
  ફેક્સ :  - 044 – 4203 4899
  ઈમેઈલઃ  
 • તાંમ્બરમ બ્રાંચ ઓફિસ
  નંબર.2સી, સોલોમન સ્ટ્રીટ,આધીનગર,
  ઈસ્ટ તામ્બરમ,
  ચેન્નાઈ – 600059
  ટેલિફોન :+91 44 22390765
  ઈમેઈલઃ
 • પોરુર બ્રાંચ ઓફિસ
  કાર્તિક ટાવર,પહેલો માળ,
  જૂનો નંબર 263, નવો નંબર 15,
  ટ્રન્ક રોડ
  પોરુર, ચેન્નાઈ – 600 116
  ટેલિફોન : (044) 24825766
  ઈમેઈલઃ  
 • મધુરાઈ બ્રાંચ ઓફિસ
  શોપ નંબર સી એન્ડ ડી, એ.આર.પ્લાઝા,
  નોર્થવેલી સ્ટ્રીટ,
  મદુરાઈ – 625001
  રાજ્ય-તામિલનાડુ
  ટેલિફોન : +91 452 4350269 / 4372781
  ફેક્સઃ +91 452 2350269
  ઈમેઈલઃ  
 • કોઈમ્બતુર બ્રાંચ ઓફિસ
  નંબર. 383, 2જો માળ,
  જયા કોમ્પ્લેક્ષ
  100 ફીટ રોડ, ગંગા યમુના થિએટર સામે
  જયશ્રી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપર,ગાંધીપુરમ
  કોઈમ્બતુર – 641012
  રાજ્ય-તામિલનાડુ
  ટેલિફોન : +91 422 2490927
  ફેક્સઃ +91 422 2495790
  ઈમેઈલઃ  
 • ત્રીચી બ્રાન્ચ ઓફિસ 
  શ્રી ક્રિષ્ના એનક્લેવ,
  નંબર 75-ઈ/3, 3જો માળ,
  થિલાઈનગર,
  ત્રિચી – 620018.
  રાજ્ય – તમિલનાડુ
  ટેલિફોનઃ +91 431 2763216/ 2762752
  ઈમેઈલઃ  
 • ઈલેક્ટ્રોનિક સિટી બ્રાંચ ઓફિસ 
  નંબર-9, પહેલે માળ, “આદિત્ય કોમ્પ્લેક્ષ”,
  બીજે માળ, પહેલો ફેઝ, ઈન્ફોસિસ પાસે,
  ઈલેક્ટ્રોનિક સિટી, હોસુર રોડ,
  બેંગ્લોર – 560 100.
  ટેલિફોનઃ 9619499655
  ઈમેઈલઃ  

ઉત્તર ઝોન

 • નવી દિલ્હી બ્રાંચ ઓફિસ
  યુજીએફ- 10 એ-ઈ કાંચનજંગા બિલ્ડિંગ
  18 બારખમ્બા રોડ, મેટ્રો સ્ટેશન સામે
  કનૌટ પ્લેસ
  નવી દિલ્હી– 110 001
  રાજ્ય-દિલ્હી
  ટેલિફોનઃ 011 23731669,23327548,41522024,41522025
  ફેક્સઃ +91 11 23356430
  ઈમેઈલઃ  
 • દ્વારકા બ્રાંચ ઓફિસ
  એફ 15 અને એનબીએસપી ; F-16 , મનીષ વૈશ્વિક મોલ,
  પ્લોટ નં 2, LSC -1, Sector22 , દ્વારકા,
  નવી દિલ્હી – 110075
  રાજ્ય -દિલ્હી
  ટેલિફોનઃ 011-28050910 
  ઈમેઈલઃ  
 • ગુડગાંવ બ્રાંચ ઓફિસ
  એસસીઓ-391, ૨જો માળ, સેક્ટર 29,
  ઈફકો ચોક મેટ્રો સ્ટેશન પાસે,
  ગુડગાંવ,
  હરિયાણા – 122 002
  ટેલિફોનઃ 0124-2385105
  ઈમેઈલઃ  
 • ઈન્દોર બ્રાંચ ઓફિસ
  એપાર્ટમેન્ટ નંબર 309, 3જો માળ,કોમર્શ હાઉસ,
  7 રેસ કોર્સ રોડ,
  ઈન્દોર, મધ્યપ્રદેશ – 452 001
  ટેલિફોનઃ (0731) 2540281
  ઈમેઈલઃ  
 • નોઈડા બ્રાંચ ઓફિસ 
  બી-104,વિશાલ ચેમ્બર્સ,
  સેક્ટર,
  નોઈડા-યુપી
  ટેલિફોનઃ +91 120 2514145 / 2511751
  ફેક્સઃ +91 120 2514145
  ઈમેઈલઃ  
 • ગાઝીયાબાદ બ્રાંચ ઓફિસ
  શોપ નંબર-3, પહેલે માળ, એસ્ટોરિયા બુલવર્ડ,
  આરડીસી, રાજનગર,
  ગાઝીયાબાદ – 201002
  ટેલિફોનઃ + 9918065222
  ઈમેઈલઃ  
 • લખનૌ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  3જો માળ, 3સી, સેન્ટર કોર્ટ બિલ્ડિંગ
  5 પાર્ક રોડ, થાપર હાઉસ,
  લખનૌ – 266001
  રાજ્ય-ઉત્તરપ્રદેશ
  ટેલિફોનઃ +91 522 2238448
  ઈમેઈલઃ  
 • દેહરાદુન બ્રાન્ચ ઓફિસ
  242/202, ઈન્દરલોક પ્લાઝા,
  બાલુપુર રોડ,
  હોટેલ સુરભી પેલેસ પાસે
  દેહરાદુન- 248001
  રાજ્ય ઉત્તરાંચલ
  ટેલિફોનઃ (0135) 2531187 / 2530703
  ઈમેઈલઃ  
 • જયપુર બ્રાંચ ઓફિસ 
  રુમ નંબર
  1લો માળ, ગણપતિપ્લાઝા,એમ.આઈ.રોડ
  સરકારી હોસ્પિટલ પાસે,
  જયપુર – 302001
  રાજ્ય-રાજસ્થાન
  ટેલિફોનઃ +91 141 5106702 / 2389059
  ઈમેઈલઃ  
 • ચંડીગઢ બ્રાન્ચ ઓફિસ
  એસસીઓ-નંબર 44,સેક્ટર 31-ડી,
  ચંડીગઢ – 160031
  રાજ્ય-ચંડીગઢ
  ટેલિફોનઃ +91 172 2600444 / 446
  ઈમેઈલઃ  
 • લુધિયાણા બ્રાંચ ઓફિસ
  બી- XXX ૫૫૦,ઓફિસ નંબર 12
  1લો માળ,પર્લ પેલેસ,
  ઘુમરમંડી, લુધિયાણા
  ટેલિફોનઃ +91 161 5047550
  ઈમેઈલઃ 
 • પટીયાલા બ્રાંચ ઓફિસ
  2જો માળ, ગ્લોબલ બિલ્ડિંગ,
  એડજ પટીયાલા આંખની હોસ્પિટલ,
  ગોપાલ સ્વીટ્સ પાછળ,
  લીલા ભવન, પટીયાલા – 147001
  ટેલિફોનઃ +91 175 2205727
  ઈમેઈલઃ  
 • મલૌત બ્રાંચ ઓફિસ
  1લો માળ,પંજાબ રાજ્ય વિદ્યુત બોળની ઓફિસ સામે,
  મક્કર ઓટો સ્ટોર પાછળ,
  જી.ટી.રોડ,મેલૌટ મુક્તસાર – 152107
  ટેલિફોનઃ +91 1637 265100
  ઈમેઈલઃ 
 • જોધપુર બ્રાન્ચ ઓફિસ
  ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પી નંબર
  10 ડી રોડ,
  સરદારપુર, જોધપુર – 342003
  ટેલિફોનઃ (0291) 5100902
  ઈમેઈલઃ  
 • મીરુત બ્રાંચ ઓફિસ
  બીજે માળ, દર્શન પ્લાઝા,
  સમ્રાટ એનક્લેવ, ગઢ રોડ, મીરુત
  ઉત્તરપ્રદેશ – 250004.
  ટેલિફોનઃ 0121-2602730
  ઈમેઈલઃ  

પૂર્વ ઝોન

 • કોલકાતા બ્રાંચ ઓફિસ
  રોયલ ઈન્સ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ
  ગ્રાઉન્ડ ફ્લો, જી.પ.ઓ. 5 સામે,
  નેતાજી સુભાષ રોડ,
  કોલકાતા – 700001
  Tel: +91 33 22622639
  ફેક્સઃ +91 33 22622751/52/53
  ઈમેઈલઃ  
 • ડાયમન્ડ હાર્બર
  રુમ નંબર. 101, પ્રથમ માળ,
  ડાયમન્ડ હાર્બર મ્યુનિસિપાલિટી
  પી.ઓ. +પી.એસ- ડાયમન્ડ હાર્બર
  જીલ્લોઃ 24 પરગણા (દક્ષિણ)
  ટેલિફોનઃ 9609206980
  ઈમેઈલઃ  
 •  ભુવનેશ્વર બ્રાન્ચ ઓફિસ
  નારુલા માર્કેટ, 2જો માળ,
  પ્લોટ નંબર 501 યુનિટ 3,
  પોસ્ટઃ ખારવેલ નગર,
  ભુવનેશ્વર -751001 ,રાજ્ય-ઓરિસ્સા
  ટેલિફોનઃ (0674) 2380650/6444150/2533050
  ઈમેઈલઃ  
 • દુર્ગાપુર બ્રાન્ચ ઓફિસ
  પ્લોટ નંબર 3601 (પી),
  નઝરુલસરાણી, સિટી સેન્ટર
  દુર્ગાપુર સિનામા હોલ પાછળ – 713216
  ટેલિફોનઃ +91 (0343) 2542587/8
  ઈમેઈલઃ  
 • પટના બ્રાન્ચ ઓફિસ
  1લો માળ, (ફ્લેટ નંબર 104), મા શારદા કોમ્પ્લેક્ષ,
  ઈસ્ટ બોરિંગ કેનલ રોડ (પૂર્વ), એસબીઆઈ બેન્ક ઉપર
  પટના (બિહાર) – 800001
  ટેલિફોનઃ (0612) 2520169
  ઈમેઈલઃ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website